ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

 ПРИЕМ 2021 – 2022 година

Професия: Фермер,  Специалност: Производител на селскостопанска продукция

 

1.      Обява за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас в неспециализираните училища по утвърден държавен план-прием за учебната 2021/2022година.

2.      График за работа на лекарските консултативни комисиите в медицинските центрове за издаване на медицински протоколи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.

3.      Предложение за държавен план-прием в  клас VIII по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво.

4.      Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

5.      График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в ПГСС „Дунавска земя” – с. Ковачица за учебната 2021 – 2022 година.

 

 

 

Записване на учениците, класирани на първи етап  може да извършвате от 14.07.2021 г. до 16.07.2021г. включително

от 08:00 ч. до 18:00ч. в сградата на училището.