ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ОБЯВА

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за ремонт на класни стаи. Фирмите да представят офертите си до 06.07.2020г. - 16.30ч. в деловодството на училището. Същите да са в запечатан плик. Оглед на класните стаи може да се извърши всеки ден от 08.00ч. до 14.30ч.