ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Закупуване на материали за реализиране на дейностите по проект "Успяваме заедно"

Във връзка със реализиране на дейности по проект "Успяваме заедно" по Договор № БС33.21-2-003/13.12.2022 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, ПГСС "Дунавска земя" - с. Ковачица набира оферти за следните материали, необходими за изпълнение на дейностите на клубовете:

1. топки волейболни - 6 броя

2. екипи волейболни - 12 броя

3. обувки волейболни - 12 броя

4. костюми за ромски танци - 10 броя

5. дайре - 10 броя

6. таблети - 2 броя

7. лаптоп - 1 броя

Офертите се приемат до 16.00 часа на 17.01.2023 г. в деловодството на училището