ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Проект "Успяваме заедно", финансиран от ЦОИДУЕМ по Договор № БС33.21-2-003/13.12.2023 г.

 

Проект „Успяваме заедно” по Договор № БС33.21.2.003/13.12.2022 г., финансиран от ЦОИДУЕМ

           Основна цел на проекта: Подолрено Включване на ученици от етническите малцинства в иновативни действия за интеркултурно образование    в  дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност. В съответствие с основната цел и стратегическите цели са разработени 7 дейности.

           Целевата група включва 35 ученици с различен етнически произход, 14 преподаватели и 5 родители.

           По проек "Успяваме заедно" са сформирани три клуба за занимания по интереси: клуб Волейбол, клуб Танци на етносите и клуб Културно наследство.

           В резултат на Участието на учениците в дейностите по проекта е постигнато подобряване на образователните резултати на учениците, задържането им в училище и намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини. Учениците са придобили умения за по-добро общуване, работа в екип и сътрудничество. Участието на учениците в заниманията по интереси е спомогнало за осъзнаване на индивидуалния потенциал на всеки участник, за откриване на силните им страни, за повишаване на тяхното самочувствие и самоувереност.

          Съгласно проектното предложение, през периода от 22.04-23.04.2023 г., е организирана и проведена екскурзия до гр. Плевен и гр. Велико Търново с цел запознаване с културното и историческото наследство на България, сближаване, опознаване на учениците и преодоляване на различията.
         В екскурзията се включиха 35 ученици от различни класове, 5 родители и 2 ръководители. Посетени са два обекта от културно-историческото наследство на България - Плевенската панорама и крепостта "Царевец. В резултат на участието си в тази дейност учениците повишиха интереса си към непознати за тях до този момент места и географски и исторически забележителности, мотивацията си за учене и постигнаха по-добри образователни резултати в края на учебната година. Също така се наблюдава повишен интерес към учебните предмети история и цивилизация и география и икономика., засилване на любопитството на учениците за опознаване на културни и исторически обекти от нашата история.  

        По дейност 3 Обучение на педагогическите специалисте е организирано и проведено обучение с 15 педагогически специалисти съгласно заложените в проектното предложение параметри. Проведено е през периода от 28.04.2023 г. до 30.04.2023 г., 16 академични часа. Темата на обучението е "Иновативни методи и средства за повишаване на качеството на работа в мултикултурна среда". Постигната е целта на обучението, а именно, повишен е капацитета на учителите за ефективна работа в посока успешна образователна и и социална интеграция на представителите на етническите малцинства, за прилагане на конкретни иновативни подходи, методи и средства, както и техника за ефективна работа с родителите.