ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

               Училището участва в проект BG05M2OP001-5.001-0001„"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” .

               Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
                Специфичните цели са:
                - Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
             - Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
               - Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
              Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
              Основните дейности по проекта са:
            Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
                Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
            Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
               Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.

               Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.