ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Ученически практики

Училището участва в проект „Ученически практики” за трета поредна година, като досега има реализация на четири групи. В направление „Полевъдство”,
„Работа със селскостопански машини” и „Животновъдство”

 

Проектът има за цел постигане подобряването качеството на професионалното обучение и образование и улесняване достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;
  2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии;
  3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда;
  4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции;
  5. Улесняване прехода от училище към пазара па труда или висшето образование, чрез повишаване качеството па ПОО;
  6. Повишаване на квалификацията па обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство е работодателите-партньори;