ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Самостоятелна форма на обучение

        Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити съгласно училищния учебен план. Организира се за лица, навършили 16-годишна възраст или преместени поради наказание. Провеждането на изпитите се осъществява със заповед на директора в рамките на три сесии: една редовна  - януарска и две поправителни - юли и септември.

Учениците подават писмено заявление за явяване на изпити не по-късно от 10 дни преди изпитната сесия.

Учениците, самостоятелна форма на обучение, могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

Завършване на пълния курс на обучение от VIII - XII клас дава възможност за:

- полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на диплома за средно образование;

- полагане на държавни изпити за придобиване Втора степен на професионална квалификация.