ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Самостоятелна форма на обучение

       

       Училищното обучение в ПГ по СС „Дунавска земя“ се организира в следните форми на обучение:

 1. дневна;
 2. самостоятелна

      Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от педагогическия съвет на училището.

      Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват и на интернет страницата на училищ

      Формата на обучение се избира от ученика при условията
на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.

 Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

 1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;
 2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
 3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
 4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни години;
 5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО;
 6. ученик със специални образователни потребности.

      Учениците се записват в дневна форма на обучение по реда на държавния и допълнителния план-прием

      За записване в самостоятелна дистанционна или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.

      За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед

      Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

      Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение;

     За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.
     Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

     В дневната форма на обучение се организират спортните дейности и часът на класа.

     Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

     Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години.

      При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.

      Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 40, ал. 4 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

      Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии:

      - две редовни изпитни сесии – м. януари и м. юли;

      - поправителна изпитна сесия – септември

      - поправителна сесия за учениците в XII клас – м. май