ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом
COVID-19Защита на личните данниПрофил на купувача

Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“

ЕИК/Булстат: 000312587

Адрес:  с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана, ул. „Главна“ № 1

Телефон: 0893 505364

Ел. поща: pg_ss_kovachica@abv.bg   

Интернет страница: http://pgss-kovachica.com/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Велислава Тодорова

Ел. поща: velislava.vladimirova@edu.mon.bg

Тел: 0899653994

Интернет страница:

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.