ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица търси да назначи лице на длъжността "Образователен медиатор" по Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за кандидатстване;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4. Други документи, доказващи квалификацията на лицето.

 

Документите ще се приемат в срок до 18.09.2019г. вкл. в сградата на училището или по електронен път.